SATINALMA 

/

 

Genel Satın Alma Şartnamesi

Genel Satın Alma Şartnamesi

Genel Satın Alma Koşulları

Aşağıdaki Hüküm ve Koşullar, Tedarikçilerimiz (Satıcılar) ile akdedilen tüm sözleşmelerin (siparişlerin) ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Sapma gösteren, tamamlayıcı veya karşıt sözleşme hükümleri, anlaşmalar ve teminat anlaşmaları, bunlar bilinse bile, uygulanabilirlikleri yazılı olarak açıkça onaylanmadıkça sözleşmenin ayrılmaz bir parçası haline gelmez, siparişlerimizdeki veya Tedarikçilere gönderilen teklif taleplerindeki girişler için geçerli değildir. Şüphe durumunda Ticari hükümlerin yorumlanmasında belirleyici olan, geçerli Türk Ticaret Kanunları’dır.

1.Siparişler

1.Siparişler ve diğer beyanlar, yalnızca Cronimet tarafından yazılı olarak sunulmaları veya onaylanmaları halinde bağlayıcıdır. Tedarikçilerin Genel Satış Koşulları, yalnızca içeriklerine ve Cronimet tarafından yapılan satın alma sözleşmelerinde kullanılmalarına önceden açık onay verilmesi durumunda geçerlidir. Cronimet ‘in açık onayı olmaksızın Tedarikçi tarafından siparişlerin veya diğer beyanların içeriğinin değiştirilmesi geçersizdir.

2.Kontratta belirtilen fiyatlar esas alınır. Malzeme tesliminin ardından ve kalite raporunun çıkması ile birlikte fiyat değişiklik gösterebilir.  Aksi bildirilmediği takdirde malzeme teslim yeri Cronimet Turkey sahasıdır. Teslimat sırasındaki nakliye, vinç ve tüm masraflar tedarikçiye aittir.  

3 “Hurda Kabul Prosedüründeki Genel Hususlar ve Şartnameler “geçerlidir (Doküman No: PR.07.01). 

2.Tarihler ve son teslimat tarihleri

1.Teslimat tarihleri bağlayıcıdır. Üzerinde mutabık kalınan teslimat süreleri esas olarak sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır.

2.Yurt içi satın almalarda teslimat süresi belirtilmemişse, kontrat tarihinden sonra iki hafta içerisinde teslim edilmelidir. 

3.Teslimat tarihinin aşılacağı tespit edilirse, Tedarikçi, teslimatta gecikmenin nedeni ve beklenen süresi hakkında Cronimet Turkey Metal Ticaret A.Ş’i derhal yazılı olarak bilgilendirmelidir. Cronimet Turkey’in yeni teslim tarihini yazılı olarak onaylaması ile teslim tarihi değiştirilebilir. Aksi halde teslimat süresinin aşılması, gecikmenin ilgili sonuçlarına yol açacaktır.

4.Kararlaştırılan tarihlerden önce hizmet sağlanması, müşteriye son tarihe kadar hizmeti reddetme hakkı verir. Ürünlerin kabul edilmemesinden kaynaklanan her türlü ek maliyet Tedarikçi tarafından karşılanacaktır. Erken teslimat ancak Cronimet Turkey ’in yazılı onayı sonrası gerçekleştirilir. Aksi takdirde teslimata gelen araçların park alanı ve bekleme masrafları Cronimet Turkey sorumluluğunda değildir.

5.Kararlaştırılan tarihten önce yapılan teslimatların Cronimet Turkey tarafından kabul edilmesi durumunda, Cronimet Turkey için ek maliyetler ortaya çıkarsa, Tedarikçi bu maliyetleri karşılayacaktır. Tedarikçi bu maliyetleri karşılamayı kabul etmezse, Cronimet Turkey de bunun karşılığında kararlaştırılan teslimat tarihi gelene kadar ürünleri kabul etmeyi reddedebilir.

6.Tedarikçi tarafından son teslimat tarihine uyulmaması durumunda, Tedarikçi, Cronimet Turkey için ek maliyetleri üstlenecek ve/veya Cronimet Turkey, Cronimet Turkey ‘in takdirine bağlı olarak herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden tamamen veya kısmen çekilebilecektir. Kontratın gerektirdiği edimleri tedarikçinin gerçekleştirmediği için hukuka başvurabilir. 

3. Gönderi

1.Ürünler, Cronimet tarafından öngörülen teslim alma yerine gönderilmeli ve teslim edilmelidir.

2.Her bir teslimat aşağıdaki adrese bildirilmelidir: info@cronimet.com.tr Bildirim teslimattan en geç 24 saat önce gönderilmelidir. Teslimatın zamanı ve yeri Cronimet tarafından belirlenecektir.

3.Tedarikçi, ürünlerin gönderildiği tarihte Cronimet'i Cronimet sözleşme numarası, miktarı ve kesin mal tanımının ayrıntılarını içeren bir sevk bildirimi aracılığıyla bilgilendirmeyi ve resmi işlem için gerekli olan tüm eşlik eden belgeleri, özellikle gümrük belgelerini, sevk irsaliyesini, atık transfer bildirimini, faturanın aslını eksiksiz olarak hazır bulundurmayı taahhüt eder. Tedarikçi, irsaliye sevk tarihinden en geç 7 gün sonra faturasını keserek Cronimet’e ulaştırmakla yükümlüdür. Bu gerekliliğin yerine getirilmemesi durumunda, bu konuda ortaya çıkan tüm riskler ve/veya maliyetler Tedarikçiye geçecektir.

4.Tedarikçi, ürünleri teslimat yerinde ve boşaltmaya hazır halde bulundurmakla yükümlüdür.

5.Teslimat tarihinin veya yerinin değiştirilmesi Cronimet'in yazılı onayını gerektirir.

6.Cronimet'in yazılı onayı olmadan teslimatta bir fazlalık veya eksiklik veya ürünlerin sınıfında, türünde veya kalitesinde bir değişiklik yapılmasına izin verilmez. Anlaşma kapsamındaki miktarı aşan, eksik veya başka bir sınıf, tür veya ürünlerin diğer parametreleri ile anlaşma kapsamındakilerden farklı özelliklere sahip ürünlerin sevkiyatı, masraf ve riski Tedarikçiye ait olacaktır ve Cronimet bu tür ürünleri kabul etmeyi reddedebilir.

7.Tedarikçi, teslimat esnasında Conimet Turkey sahasında yer alan kantar tonajını nihai olarak kabul eder.

8.Tedarikçi, teslimatın belirtilen teslim alma yeri tarafından yazılı olarak onaylanmasını sağlamalıdır.
 

4.Ürünler için fatura ve ödeme

1.Tedarikçi, sözleşme uyarınca hizmet/mal alımı sağlandıktan en geç 7 gün sonra Cronimet'e yazılı olarak fatura sunacaktır. Bu fatura, VUK kurallarına, Ticaret Hukuna ve Hurda Alım Şartlarına uygun şekilde düzenlenecektir. Vergi veya gümrük vergilerinden muafiyet durumunda, bunlar faturada bildirilecektir.

2.Tedarikçi, atık transfer formu başta olmak üzere diğer tüm belgeleri de sağlamakla yükümlüdür.

3.Cronimet, gerekli belgelerin bulunmaması halinde ürünler için ödeme yapmayı reddedebilir.

4.Erken teslimat durumunda, zamanında teslimat halinde sözleşmeye göre geçerli olacak tarihte faturaları ödeme hakkımızı saklı tutarız.

5.Ödeme konusunda herhangi bir anlaşmaya varılmamış olması halinde, fatura, teslimat ve analiz sonuçları sonrasında faturanın alınmasından 60 gün sonra muaccel olur.

6.Cronimet'in ödemesini geciktirmesi durumunda, Tedarikçi fesih haklarını / Fesih bildiriminde bulunma veya sözleşmeyi feshetme haklarını, ancak alacakların ödenmesi için yazılı çağrı yapılmalı ve Cronimet tarafından ödeme için 7 günlük ek bir süre belirlenmesinden sonra kullanabilir.    

5.Feragat, fesih, mahsuplaşma

1.Tedarikçi, Cronimet'in yazılı izni olmaksızın sözleşmeden doğan haklarından herhangi birini üçüncü taraflara devretme hakkına sahip değildir.

2.Tedarikçinin karşı taleplerine karşı mahsuplaşma sadece tartışmasız talepler veya geçerli mahkeme kararıyla belirtilen taleplerle mümkündür.

3.Cronimet, Cronimet'in hak sahibi olduğu tüm alacakları ile Cronimet Tedarikçisine karşı mevcut talepleri mahsup etme hakkına sahiptir. Ürünlerin kalite nedeniyle iade edilmesi durumunda, Tedarikçi, Cronimet'in bu ürünler için yapmış olabileceği tüm ödemeleri, temerrüt için yasal faize eşit faiz de dâhil olmak üzere derhal Cronimet'e geri ödemekle yükümlüdür. Bu ödemeler yapılmadığı sürece, Cronimet geri ödeme yapılana kadar ürünleri alıkoyma hakkına sahip olacaktır.

6.Garanti, ürünlerin kabulü ve şikayet

1.Tedarikçi, ürünlerin sözleşmede belirlenen kaliteyi karşılayacağını garanti eder.

2.Tedarikçi, gönderdiği malzemelerin atık yönetimi ve çevre kanunlarına uygun şekilde sevk ve teslim edildiğini garanti eder. Bu konuda çıkan ve çıkabilecek tüm sorumluluk tedarikçiye aittir.
 
3.Her teslimat, işleme ve depolama için tehlikeli veya zararlı olan tüm parçalardan arındırılmış olmalıdır. Metal hurda ve içi boş gövdelerden patlayıcılar da dahil olmak üzere tehlikeli nesnelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin işyeri sağlık ve güvenlik düzenlemelerine ilişkin kurallara göre patlama malzemesi açısından incelenmiş olması ön koşulunu da içerir; bu, fıçıların, kapların ve kutuların kesilmesi gerektiği anlamına gelir. Tedarikçi, bu tür malzemelerin birlikte teslimatı nedeniyle uğranılan zararlardan tam olarak sorumlu olacaktır.

4.Tüm ürünler, çeliğin doğal kendi radyasyonunun ötesine geçen iyonlaştırıcı radyasyondan arındırılmış olmalıdır. Alıcının ölçüm cihazının kontrol önlemlerinin alındığı sırada ortam radyasyonunu aşan bir değer göstermesi halinde, ürünlerde çeliğin doğal çevre radyasyonunun ötesine geçen bir iyonlaştırıcı radyasyon mevcuttur.

5.Bu durum, başka bir kontrol ölçümünden sonra bir ölçüm raporunda belgelenir. Ürünlerde böyle bir iyonlaştırıcı radyasyon tespit edilirse, Cronimet, şikayette bulunulan taşıma biriminde bulunan yükü kabul etmeme ve sorumlu makamı ve Tedarikçiyi bilgilendirme hakkına sahip olacaktır. Yetkili makam başka bir önlem alınmasını istemediği sürece, Tedarikçi kabul reddinin bildirilmesine istinaden ürünleri en geç 24 saat içinde teslim almalıdır. Cronimet tarafından kabulün reddedilmesinden kaynaklanan tüm masraflar, iade nakliye masrafları ve kullanım Tedarikçi tarafından karşılanır. Satıcı, yetkililerin özel önlemler (örneğin, kontamine olduğu kabul edilen bir yükün tüm parçalarının ayrılması ve incelenmesi, tesis sahasında geçici bir ara depolama, özel güvenlik önlemlerine tabi sökme nakliyesi, bertaraf) talep etmesi durumunda ortaya çıkan masrafları da karşılayacaktır.

6.Her teslimat, ürünlerin menşeine ilişkin bir beyan gerektirir.

7.Ürünlerin sözleşmeye veya Genel Satın Alma Şartlarına uygun olmayan şekilde yüklenmesi veya teslim edilmesi durumunda, nakliye maliyeti, nakliye araçlarının temizlik maliyeti, ceza maliyeti de dahil olmak üzere her türlü ek maliyet Tedarikçi tarafından karşılanacaktır.

8.Optimum kalite kontrolü (analizin belirlenmesi) için, ürünlerde değişiklik yapılması gerektiğinde, (örneğin malzemenin kesilmesi, kırılması ve işaretlenmesi gibi değişiklikler) ilgili masraf ve giderler tedarikçi tarafından karşılanır/ödenir.

9.Teslim edilen ürünler, ürünlerin sözleşmeye uygunluğu açısından türünü, özelliklerini ve sınıfını belirlemek ve kontrol etmek için Cronimet'in laboratuvarında analiz edilecektir. Tedarikçi, Cronimet tarafından gerçekleştirilen giriş muayenesinin bulgularına olası itirazlarını analiz sonuçlarının bildirilmesinden itibaren en geç 24 saat içinde yapmalıdır. Tedarikçiden herhangi yazılı bir bildirim alınmadığı takdirde Cronimet ürünleri işleme koyma hakkına sahiptir. 

10.Teslim alınan ürünlerde, teslim alma ya da analiz sırasında tespit edilen ya da daha sonra ortaya çıkan masraflar, tedarikçi firmaya, Cronimet tarafından yazılı olarak bildirilir ve ortaya çıkan masraflar tedarikçi firmaya yansıtılır. Kusurun giderilmesinin mümkün olmadığı, kabul edilemez olduğu veya makul görülmediği durumlarda veya kusurun giderilmesinin alışılmış olarak kabul edilmediği ve fiyat indirimi konusunda karşılıklı bir çözüm bulunamadığı durumlarda ürünler veya malzeme, tedarikçi firmaya iade edilir ve iade sürecinden doğan masraflar tedarikçi firmaya yansıtılır. Cronimet tarafından sunulan uzlaşma sonraki 24 saat içinde herhangi bir yazılı itirazda bulunulmaması halinde Tedarikçi tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

11.Bir itirazda bulunmak, Cronimet'in kusurlar için garanti veya garanti kapsamındaki haklarını ileri sürme hakkını sınırlamaz. Tedarikçi, kusuru giderme veya derhal ikame bir teslimat yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, Cronimet başka bir son tarih belirlemeden yasal garanti haklarını ileri sürebilir.

12.Tedarikçi, kusur talebiyle ilgili tüm masraflardan sorumlu olacaktır.

13.Hatalı tedarik edilen ürünlerin tekrarlanması durumunda Cronimet, herhangi bir bildirim süresine uymaksızın sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.

14.Tedarikçi, hatalı bir teslimatın kontrollerinden doğacak olağanüstü işlemlerin masraf ve giderlerini üstlenecektir.

15. Bir teslimatla bağlantılı olarak ortaya çıkan kusurlara ilişkin talepler için yasal süre aşımı koşulları bağlayıcıdır.
  

7. Sözleşmenin devri

Yapılan tedarik sözleşmeleri üçüncü şahıslara devredilemez.
  

8. Sorumluluk

Bu koşullarda aksi düzenlenmedikçe, Cronimet, sözleşmeden doğan veya sözleşme dışı görevlerin ihlalinden kaynaklanan zararlardan veya sözleşmenin yalnızca Cronimet yasal temsilcilerinin veya vekillerinin kasti veya ağır ihmali ile başlatılması durumunda sorumlu olacaktır. Temel sözleşmesel görevlerin kusurlu ihlali ile Cronimet, Cronimet yasal temsilcilerinin veya vekillerinin kasti veya ağır ihmali durumları haricinde, yalnızca genel sözleşmesel, öngörülebilir zararlardan sorumlu olacaktır.

9.Sınır ötesi işlemler

1.Teslimatın Cronimet'in kayıtlı ofisinden farklı bir ülkeye yapıldığı veya Tedarikçinin Cronimet'in kayıtlı ofisinden farklı bir ülkede kayıtlı ofisi olduğu tüm sözleşmelerde idari makamlarından izin talep edilebilir. Gümrük vergilerinin, vergilerin, navlun ücretlerinin, enerji maliyetlerinin vb. sonradan yürürlüğe girmesi ve/veya artması durumunda, Cronimet bunları Tedarikçiden talep etme hakkına sahiptir.

2.Tedarikçi, Cronimet’in sunduğu uzlaşma raporuna istinaden ilk fatura ile oluşacak farka göre ek fatura veya borç dekontu düzenleyerek gönderecektir. Tedarikçi, Cronimet'in talebi üzerine bu beyanın orijinalini sunmayı kabul eder.

3.Cronimet, kendisine gönderilen atıkları yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak geri dönüşüm prosedürüne tabi tutmayı kabul eder. Bir atık sevkiyatının veya geri kazanımının amaçlandığı gibi tamamlanamaması veya yasadışı bir sevkiyat durumunda, Tedarikçi atığı geri alır veya geri kazanımını sağlar. Aksi takdirde ve gerekirse Tedarikçi bu süre zarfında atığın depolanmasını sağlar.

 10. Uygulama yeri
1.Tedarik yeri her zaman Cronimet tarafından ürünlerin teslim alındığı yer olarak belirlenir.
2.Taraflar işbu Sözleşme’nin uygulanmasından dolayı meydana gelebilecek bütün uyuşmazlıkları önce sulh yolu ile çözmeye çalışacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Sulh ile çözülemeyen uyuşmazlıkların çözümünde ise İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
3.Sözleşmenin imzalanması, sözleşmenin ve koşullarının yorumlanması ve ayrıca sözleşmeden doğan yükümlülüklerin geçerliliği ve yerine getirilmesi, TTK ve VUK uyarınca göre yapılacaktır.